Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER PLUS στο νομό Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER PLUS στο νομό Ημαθίας

Ζέρβας, Πασχάλης

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η εξέταση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader Plus στο νομό Ημαθίας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελούσε μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε ως βασικό σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μια συνεχή ανάπτυξη η οποία επιτεύχθηκε μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Ο φορέας εφαρμογής της πρωτοβουλίας που θα μας απασχολήσει στη συγκεκριμένη εργασία είναι η Αναπτυξιακή Ημαθίας, μια μη κερδοσκοπική εταιρία της οποίας σκοπός είναι η συμβολή και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που συνίσταται στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης. Γίνεται αναφορά στην έννοια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader καθώς και στο ιστορικό της πλαίσιο. Αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά της τα οποία διαφοροποιούν την πρωτοβουλία από άλλα κοινοτικά προγράμματα. Αναφέρονται επίσης οι περιοχές εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων Leader και τα χαρακτηριστικά των ομάδων τοπικής δράσης. Το κεφάλαιο "κλείνει" με τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Περιγράφεται η κοινοτική πρωτοβουλία Leader Plus η οποία αφορά στον αγροτικό τομέα και πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2000-2006. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αναπτυξιακοί στόχοι του προγράμματος και κατανέμονται οι άξονες προτεραιότητας σε στόχους, μέτρα και δράσεις. Επιπλέον γίνεται μια διεξοδική αναφορά στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader Plus καθώς και στους τομείς προτεραιότητας. Αναλύεται η κοινοτική πρωτοβουλία Leader Plus στην Ημαθία. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται : το ιστορικό της, ο κύριος σκοπός της, οι δραστηριότητες της μέχρι σήμερα. Επιπλέον θα αναφερθούμε στο σχέδιο εφαρμογής Leader Plus στην Ημαθία. Στο τέλος του κεφαλαίου επισυνάπτονται πίνακες οι οποίοι παρουσιάζουν επενδύσεις με δυνατότητα χρηματοδότησης από την κοινοτική πρωτοβουλία Leader Plus στην περιοχή παρέμβασης, την Ημαθία στην συγκεκριμένη περίπτωση. Περιγράφονται οι επενδύσεις μέσω Leader Plus στην Ημαθία.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.