Ανάλυση κόστους στα συστήματα διασφάλισης στους Χ.Υ.Τ.Α. και δείκτες αποτελεσματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση κόστους στα συστήματα διασφάλισης στους Χ.Υ.Τ.Α. και δείκτες αποτελεσματικότητας

Σπύρου, Μαρία

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας τοποθετείται η εννοιολογική προσέγγιση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται η ιστορική αναδρομή των χώρων απόθεσης των απορριμμάτων. Επίσης παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και η παρουσίαση και η λειτουργία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). θεσπιστεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα οφέλη και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τις φάσεις λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η εξέταση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε σχέση με τους Χ.Υ.Τ.Α. , αναλυτικότερα, προσδιορίζεται ο ορισμός της ποιότητας και ο ορισμός των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. ποιότητας που εφαρμόζονται στους Χ.Υ.Τ.Α. Το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί τον κορμό της παρούσας εργασίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της ανάλυσης κόστους των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και των χώρων υγειονομικής ταφής ενώ, ακόμα, παρατίθεται η θεωρητική προσέγγιση του κόστους του Χ.Υ.Τ.Α. Όσον αφορά το πέμπτο κεφάλαιο, πραγματεύεται τους δείκτες αποτελεσματικότητας. Αρχικά αναγράφεται ο ορισμός των δεικτών. Έπειτα διαχωρίζεται η σημασία, ο ρόλος και η χρησιμότητα των περιβαλλοντικών δεικτών. Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας μιλάει για τις προοπτικές εξέλιξης και τις καινοτομίες που θα μπορέσει να υιοθετήσει η Ελλάδα από τις χώρες της Ευρώπης για την βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πλεονεκτήματα αυτών των εφαρμογών.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Διασφάλιση ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.