Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και επισφαλών απαιτήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και επισφαλών απαιτήσεων

Ταφραλή, Ευτυχία

Η εργασία πραγματεύεται το θέμα των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και των επισφαλών απαιτήσεων. Γίνεται αναφορά στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ενσώματες κ ασώματες ακινητοποιήσεις. Επίσης οι επεκτάσεις οι προσθήκες οι βελτιώσεις και οι επισκευές που γίνονται σ’αυτα. Ορίζεται η απόσβεση σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 και σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. Επίσης αναλύονται οι έννοιες που είναι σχετικές με την απόσβεση, όπως η ωφέλιμη διάρκεια ζωής, η αποσβεστέα αξία υπολειμματική αξία. Επίσης γίνεται αναφορά στις γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεων. Αναλύονται όλες τις αρχές που αφορούν τις αποσβέσεις. Γίνεται αναφορά στις μεθόδους υπολογισμού των αποσβέσεων, στον χρονικό προσδιορισμό των μεθόδων, τέλος γίνεται μια κριτική αξιολόγηση των μεθόδων. Παρουσιάζονται οι τρόποι απεικόνισης των αποσβέσεων, οι διακρίσεις από φορολογική άποψη και η λογιστική εγγραφή των τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων. Αναλύεται η λογιστική παρακολούθηση των αποσβέσεων με παραδείγματα και λογιστικές εγγραφές. Παρουσιάζεται το προεδρικό διάταγμα υπ’αριθ.299/2003 οι γενικές διατάξεις και ο καθορισμός κατώτατων και ανώτατων συντελεστών ,επίσης αναφέρεται αναλυτικά στους συντελεστές απόσβεσης της σταθερής κ της φθίνουσας μεθόδου. Πραγματεύεται τα ειδικά θέματα των αποσβέσεων για διάφορες περιπτώσεις, όπως αποσβέσεις κτιρίου που χτίστηκε σε οικόπεδο τρίτου, απόσβεση στοιχείων περιεχομένων σε διάδοχο επιχείρηση, και μας παρουσιάζει το υπόδειγμα ισολογισμού για την εμφάνιση των αποσβέσεων των παγίων. Παρουσιάζεται το διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 των ενσώματων ακινητοποιήσεων ή υλικών παγίων στοιχείων ενεργητικού. Αναλύονται θέματα όπως ο σκοπός της απόσβεσης οι γενικοί κανονισμοί, η μέθοδοι αναπροσαρμογής της αξίας του ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και οι μέθοδοι κατανομής του αποσβεστέου ποσού. Τέλος αναφέρεται στις προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες, παρουσιάζονται παραδείγματα για τον υπολογισμό της πρόβλεψης, ακολουθούν τα παραδείγματα χαρακτηρισμού ενός πελάτη ως επισφαλή ή ανεπίδεκτου είσπραξης, και η απόσβεση ανεπίδεκτου πελάτη, η εξόφληση λογαριασμού ανεπίδεκτου πελάτη και ο υπολογισμός εσόδων από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων. ABSTRACT

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Αποσβέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.