Η οδηγία της Βασιλείας ΙΙ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η οδηγία της Βασιλείας ΙΙ

Αθανασιάδης, Χαράλαμπος

Το θέμα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη πτυχιακή είναι το κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία σχετικά με την κεφαλαιακή κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ιδρυμάτων. Το παραπάνω πλαίσιο θεσμοθετεί ένα κατώτατο όριο, μία ελάχιστη αναλογία που θα πρέπει κάθε ίδρυμα να εφαρμόζει για να θεωρείται φερέγγυο. Συγκεκριμένα ορίζει ότι τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του ιδρύματος δεν θα πρέπει να είναι λιγότερα του 8 % από το σταθμισμένο ενεργητικό της τράπεζας, λέγοντας σταθμισμένο ενεργητικό νοείται στο σύνολο των ανοιγμάτων του ιδρύματος πολλαπλασιασμένα με ένα συντελεστή στάθμισης που ορίζεται από την βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης του εν λόγω ανοίγματος. Aρχικά γίνεται μία αναφορά για το ποια είναι, συμφωνά με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος που μπορούν να χαρακτηριστούν ως εποπτικά. Έπειτα εξετάζεται ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου μέσω της Τυποποιημένης Προσέγγισης ( Standardized Approach) , στο οποίο αναφέρονται διεξοδικά το σύνολο των ανοιγμάτων ενός ιδρύματος και πως αυτά σταθμίζονται. Ακολουθεί ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου, μέσω της Τυποποιημένης Μεθόδου, στον οποίο γίνεται μνεία για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Βασιλείας II . Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζεται η λογική και η μεθοδολογία ενός αναγνωρισμένου , από την Τράπεζα της Ελλάδος, Εξωτερικού Οργανισμού Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, η εταιρεία ICAP Α.Ε και εφαρμογή του λογισμικού που έχει αναπτύξει η εταιρεία , το Σύστημα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.