Ανάλυση καθαρών χρηματοροών επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και μέθοδοι αξιολόγησής τους.Παράδειγμα πρότασης μεταποιητικής μονάδας για ένταξη στα επενδυτικά κίνητρα του Ν3299/04

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάλυση καθαρών χρηματοροών επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και μέθοδοι αξιολόγησής τους.Παράδειγμα πρότασης μεταποιητικής μονάδας για ένταξη στα επενδυτικά κίνητρα του Ν3299/04

Σπυρίδου, Κυριακή

Η εργασία που ακολουθεί αφορά την αξιολόγηση επενδύσεων. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την θεωρία για την αξιολόγηση επενδύσεων και το δεύτερο περιλαμβάνει παράδειγμα αξιολόγησης επένδυσης. Πιο αναλυτικά στο πρώτο μέρος περιγράφονται οι μέθοδοι αξιολόγησης των επενδύσεων δίδεται δε βαρύτητα στις μεθόδους της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης, οι οποίες είναι και οι πιο αξιόπιστες μέθοδοι. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μία από αυτές και επιπλέον γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο τελευταίων. Επιπλέον στο πρώτο μέρος περιγράφονται έννοιες βασικές για την αξιολόγηση των επενδύσεων και γίνεται προσδιορισμός της ταμιακής ροής. Επίσης στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του μέρους αναφερόμαστε σε επενδύσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής εργασίας δίνεται ένα παράδειγμα αξιολόγησης επένδυσης. Η επένδυση αφορά την ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας. Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέτονται τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της επένδυσης καθώς και ανάλυση κόστους και χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης. Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτονται στοιχεία του κλάδου. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο γίνονται οι προβλέψεις βιωσιμότητας και η αξιολόγηση της επένδυσης. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται είναι αυτή του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.