Η οικονομία του νομού Κορινθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η οικονομία του νομού Κορινθίας

Σούκουλης, Δημήτριος

Στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια για την απεικόνιση των χαρακτηριστικών αλλά και της γενικότερης εξέλιξης της οικονομίας του Νομού Κορινθίας τα τελευταία χρόνια. Γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το Νομό όπου παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του Νομού (δημογραφικά, γεωγραφικά και κοινωνικά), η θέση του σε περιφέρεια και επικράτεια και γίνεται μια κατανομή του πληθυσμού. Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την οικονομία του νομού Κορινθίας, την διάρθρωση της απασχόλησης, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, και η κατάσταση της ανεργίας. Αναφέρονται οι υποδομές του Νομού και η παρούσα κατάστασή τους ( γεωργία, αλιεία, έγγειες βελτιώσεις, δρόμοι, συγκοινωνίες, παιδεία, υγεία, αθλητισμός, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός ). Περιγράφεται και αναλύεται ο πρωτογενής τομέας του νομού. Παρουσιάζονται τα είδη και οι εκτάσεις των καλλιεργήσιμων εδαφών, η ποσότητα παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, η κτηνοτροφία και το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου και τέλος τα κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγει ο Νομός. Αναλύεται ο τριτογενής τομέας, γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων κατά νομική μορφή και παρουσιάζονται οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις του Νομού. Γίνεται ανάλυση του τριτογενή τομέα. Περιγράφεται το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και γίνεται αναφορά στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και στον τουρισμό. Παρουσιάζεται η στρατηγική ανάπτυξης και οι γενικοί στόχοι του νομού. Αρχικά αναφέρονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, οι προοπτικές και οι κίνδυνοι ανάπτυξης. Μετά έχουμε την στρατηγική ανάπτυξης, τους γενικούς και ειδικούς στόχους και την στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την επίτευξη των ειδικών στόχων. Ακόμα βλέπουμε διάφορα προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο Νομό. Τέλος ο νομός παρουσιάζει βελτίωση της θέσης του στο σύνολο της περιφέρειας, τόσο οικονομικά και κοινωνικά και αυτό φαίνεται στους δείκτες ευημερίας του νομού.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.