Η τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

Δουλγερίδης, Γιώργος
Βελισσάριος, Εμμανουήλ

Η προσπάθεια των συγγραφέων επικεντρώνεται στην πρόοδο του διεθνούς τουρισμού και στην εξέλιξη της τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδας κατά τα τελευταία χρόνια, συνολικά και κατά περιφέρειες. Επίσης στον καθορισμό των προβλημάτων τους και σε προτάσεις για τις λύσεις τους, καθώς και στο προσδιορισμό των στόχων για το μέλλον. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν το κυρίως αντικείμενο εξέτασης της εργασίας. Οι λόγοι που ώθησαν στην συγγραφή και διεκπεραίωση αυτής της έρευνας είναι η ανάδειξη της πραγματικής σημασίας του τουρισμού για την οικονομία και στο ΑΕΠ της Ελλάδας και του σημαντικότατου ρόλου του για πολλές περιοχές της χώρας, στις οποίες αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων τους (μεταξύ αυτών και η περιοχή καταγωγής του ενός συγγραφέα). Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται και αναλύεται ο τουρισμός σαν σύγχρονο οικονομικό φαινόμενο και σαν παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης και προόδου. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η εξέλιξη του τουρισμού στην Ελλάδα κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και στους πόρους στους οποίους βασίστηκε. Επίσης, παραθέτονται γενικά στοιχεία για την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η τουριστική ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδας, καθορίζονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες κάθε περιοχής και προτείνονται λύσεις και προβάλλονται τρόποι για περαιτέρω ανάπτυξη. Ο σκοπός του τρίτου κεφαλαίου είναι η σύγκριση του ελληνικού τουρισμού με τον αντίστοιχο των ανταγωνιστριών χωρών της Μεσογείου και θεσμοθέτηση στόχων για την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού της χώρας, για την αύξηση των αφίξεων και εισπράξεων, καθώς και αναζήτηση για μελλοντικές χώρες - πηγές τουριστών. Η ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε εντυπωσιακή. Αυτή επιδιώχθηκε τόσο από ανεπτυγμένες χώρες όσο και από αναπτυσσόμενες, εξαιτίας των πολλών και ποικίλων οικονομικών, κατά κύριο λόγο, επιδράσεων που παρέχει σε αυτές. Σήμερα, ο τουρισμός ύστερα από μια δυναμική πορεία ανάπτυξης, θεωρείται από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του κόσμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.