Η εξέλιξη των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίοθ(ΑΕΕΧ) στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η εξέλιξη των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίοθ(ΑΕΕΧ) στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

Ζωντού, Χριστίνα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των εισηγμένων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία 1995-2004. Αναλύεται η εξέλιξη του αριθμού τους, των μεγεθών τους, του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους και της διάρθρωσης των χαρτοφυλακίων τους. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τα premium και τα discounts των εταιρειών και των χαρτοφυλακίων τους από το 1995 έως και το 1996. Από το 1997 και έπειτα οι εταιρείες υποχρεούνται να δημοσιεύουν μηνιαίως τα στοιχεία τους στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες τους, οι επιδιώξεις τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους ως μορφή επένδυσης, οι διαφορές τους από τα Αμοιβαία Κεφάλαια και η πορεία τους στην Ελλάδα έως και το 1994. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας τους, οι κανόνες και οι περιορισμοί των επενδυτικών τους επιλογών, οι υποχρεώσεις τους ως προς τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους και τη διάθεση των κερδών τους, οι φορολογικές ρυθμίσεις, οι τυχόν κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις παραβάσεων του νόμου και οι τροποποιήσεις που έγιναν στο νόμο κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών των εισηγμένων ΕΕΧ στην Ελλάδα. Επίσης, παρουσιάζονται τα premium και τα discounts των εταιρειών, η καθαρή αξία ενεργητικού, η καθαρή εσωτερική αξία, η χρηματιστηριακή αξία και αναλύεται η εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995-2004. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται η εξέλιξη της διάρθρωσης του συνολικού χαρτοφυλακίου των ΕΕΧ κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου και παρουσιάζεται διαγραμματικά η εξέλιξη του χαρτοφυλακίου της κάθε εταιρείας. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης για την πορεία των ΕΕΧ κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και για τις προοπτικές τους μέσα στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Χαρτοφυλάκιο
Επενδύσεις κεφαλαίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.