Η εξέλιξη του Leasing στην Ελλάδα: μάκρο και μικροοικονομική εξέταση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η εξέλιξη του Leasing στην Ελλάδα: μάκρο και μικροοικονομική εξέταση

Πρίφτη, Ευμορφία

Η εργασία αυτή με θέμα το leasing στην Ελλάδα ( μάκρο και μικροοικονομική εξέταση προσπαθεί να προσεγγίσει το θεσμό αυτό. Συγχρόνως, επιχειρείται η διερεύνηση και αξιολόγηση του, περιλαμβάνοντας όλες τις μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις που υπέστη λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης. Σκοπός της έρευνας είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στη βασική φιλοσοφία και θεωρία του θεσμού αυτού αλλά και στην πρακτική διαδικασία μέχρι την εφαρμογή του, να δείξει ότι ο σύγχρονος αυτός θεσμός είναι κατανοητός υλοποιήσιμος, χειροπιαστός και ότι μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στο χώρο των επιχειρήσεων. Για την τεκμηριωμένη και αποτελεσματική διεξαγωγή της εργασίας ήταν απαραίτητη η επαφή με τις Eταιρείες Leasing ,14 να δραστηροποιούνται στο χώρο του leasing σήμερα όπου πάρθηκαν ισολογισμοί προηγούμενων ετών, στατιστικοί πίνακες από το 1994 έως το 2004, το νομοθετικό πλαίσιο και δείγματα αιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Επίσης, παρουσιάζονται στο παράρτημα όλα τα Φ.Ε.Κ. των νόμων που πάρθηκαν από το εθνικό τυπογραφείο με χρονολογική σειρά. Στην εργασία χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που αντλήθηκαν από βιβλία και από ιστοσελίδες του Διαδικτύου, τα οποία αναφέρονται αναλυτικότερα στη Βιβλιογραφία. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η εξέλιξη και χρησιμότητα του, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη γέννηση και ανάπτυξη του θεσμού. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη leasing και οι ανάγκες που καλύπτουν, σε εναλλαγή με το επόμενο κεφάλαιο στο οποίο διαφαίνονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του leasing. Το πέμπτο κεφαλαίο με το οποίο τελειώνει και το πρώτο μέρος απασχολείται από το Νομοθετικό Πλαίσιο της χρηματοδοτικής μίσθωσης για κινητά και ακίνητα. Στο δεύτερο μέρος, στο έκτο κεφάλαιο διαφαίνεται η ανάπτυξη χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα μέσω πινάκων του ενεργητικού, του προσωπικού και των υποχρεώσεων ενώ στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται 10 στατιστικοί πίνακες για τα έτη 1994 έως 2004 με τους αντίστοιχους σχολιασμούς τους. Η εργασία ολοκληρώνεται με το όγδοο κεφάλαιο το οποίο είναι αφιερωμένο στους αριθμοδείκτες. Η παρούσα εργασία καταλήγει ότι το leasing είναι το καταλληλότερο μέσο στη απόκτηση εξοπλισμού ή ακινήτου, επειδή είναι φθηνότερο από τον τραπεζικό δανεισμό, καθώς επίσης και από τη χρήση ιδίων κεφαλαίων ή από την απλή ενοικίαση. Ειδικά για τα ακίνητα ανάλογα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης, το leasing μπορεί να είναι κατά 23% περίπου φθηνότερο από τον τραπεζικό δανεισμό, 35% περίπου φθηνότερο από τη χρήση ιδίων κεφαλαίων και 60% περίπου φθηνότερο από την απλή ενοικίαση. Αντίστοιχες ωφέλειες ισχύουν και για τα κινητά.

Thesis
NonPeerReviewed

Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.