Σχεδιασμός και έλεγχος συστημάτων logistics

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σχεδιασμός και έλεγχος συστημάτων logistics

Ζαρναβέλης, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε με στόχο την καλύτερη και πλήρη, στον βαθμό του εφικτού, κατανόηση της έννοιας των logistics στον κλάδο των επιχειρήσεων. Ωστόσο για να γίνει αυτό απαιτείται η προσεκτική μελέτη μερικών εννοιών αλλά και στρατηγικών. Πρώτο μέλημα υπήρξε η βαθύτερη εμπέδωση του τι σημαίνει τελικά εφοδιαστική αλυσίδα και ποιος είναι ο σκοπός και το αντικείμενο των logistics. Στην συνέχεια αναλύθηκαν διεξοδικά όλες οι δραστηριότητες ενός συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες είναι: η αγορά, η μεταφορά, η διανομή, η αποθήκευση και τα αποθέματα Στην συνέχεια αναλύθηκαν διεξοδικά όλες οι δραστηριότητες ενός συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες είναι: η αγορά, η μεταφορά, η διανομή, η αποθήκευση και τα αποθέματα. Η πιο σημαντική ενέργεια στην αγοραστική διαδικασία είναι να επιλέξει η κάθε επιχείρηση τον κατάλληλο προμηθευτή. Η διαχείριση και ο έλεγχος των αποθεμάτων αποτελούν μια σημαντική ευθύνη για τη διοίκηση μιας επιχείρησης. Για την λήψη αποφάσεων σχετικά με το ύψος των αποθεμάτων, η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη της το κόστος παραγγελίας του αποθέματος, το κόστος διατήρησής του (κόστη αποθήκευσης, αχρήστευσης/αναπαλαίωσης, απωλειών, ευκαιριακό κόστος) και το κόστος έλλειψης του. Η στρατηγική για τη διαχείριση των αποθεμάτων μιας επιχείρησης προσδιορίζεται από το πότε πρέπει να γίνει μια νέα παραγγελία και από την ποσότητα που πρέπει να παραγγέλλεται κάθε φορά. Η μέτρηση της απόδοσης στα συστήματα εφοδιασμού αλλά και στις υπόλοιπες δραστηριότητες μιας επιχείρησης, αναφέρεται στην εκτίμηση, ποσοτικά και ποιοτικά, του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων. Μια επιχείρηση κάνει εκτίμηση της απόδοσης όλων των δραστηριοτήτων της και ιδιαίτερα στην αγορά, την διανομή, την μεταφορά, την αποθήκευση και τα αποθέματα. Αν οι στόχοι που έχει θέσει από την αρχή δεν πραγματοποιούνται τότε αναζητά συνεχώς λύσεις για την βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητάς της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.