Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ελληνικών συστημικών Τραπεζών με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ελληνικών συστημικών Τραπεζών με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών

Ρέβης, Νικόλαος
Χαντζιάρας, Χαράλαμπος

Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την μέθοδο των αριθμοδεικτών. Για την πληρέστερη προσέγγιση και παρουσίαση του θέματος παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας και κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών Πειραιώς, Εθνικής, Eurobank και Alpha Bank για τα έτη 2008 έως 2012. Επίσης με την χρήση του στατιστικού πακέτου Eviews6 παρουσιάζεται η περιγραφική παρουσίαση των δεικτών αυτών. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι να παρουσιαστούν οι οικονομικές καταστάσεις, οι μέθοδοι ανάλυσης τους με βάση τους αριθμοδείκτες. Στην συνέχεια εφαρμόστηκε η εφαρμογή της μεθόδου των αριθμοδεικτών στις οικονομικές καταστάσεις των ετών των τραπεζών και η περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεθόδου. Η εργασίας περιλαμβάνει αρχικά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων αναλύοντας τα χαρακτηριστικά, τον σκοπό και τις ίδιες της οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Στην συνέχεια σε επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων και αναλύεται οι μέθοδος των αριθμοδεικτών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τέσσερεις τράπεζες και στο επόμενο οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής επάρκειας με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2008 έως 2012 των τραπεζών. Με τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών αυτών στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται περιγραφική παρουσίαση των δεικτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Αριθμοδείκτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.