Ανάλυση Ε.Π.Ε.

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Ανάλυση Ε.Π.Ε.

Κουτουλούλη, Βασιλική

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας με θέμα την ανάλυση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με σκοπό να παρέχει μια ολοκληρωμένη άποψη για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος κατά τη σύστασή της, την λειτουργία της ως και τη λύση και εκκαθάριση αυτής της εταιρικής μορφής. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για τις βασικές έννοιες των εμπορικών εταιριών. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται και η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύεται η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες της Ε.Π.Ε., αναλύονται οι διαδικασίες σύστασής της, δηλαδή όλα τα βήματα που προαπαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί και να έχει ισχύ μια Ε.Π.Ε. Επίσης, αναφέρεται η οργάνωση και διοίκηση της εταιρίας, η λύση και εκκαθάρισή της και τα λογιστικά βιβλία που τηρεί η Ε.Π.Ε. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα για την πλήρη κατανόηση του τρόπου που διαχειρίζεται η Ε.Π.Ε. τα οικονομικά γεγονότα ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή και απρόσκοπτη η λειτουργία της. Στο τέλος της εργασίας βρίσκεται το παράρτημα που περιλαμβάνει ένα υπόδειγμα καταστατικού Ε.Π.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.