Ανάλυση Ε.Ε. = Analysis of limited partnership

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση Ε.Ε. = Analysis of limited partnership

Κοσκινιώτης, Νέστορας

Στο πλαίσιο της εργασίας θα αναλύσουμε τη νομική μορφή της ετερόρρυθμης εταιρίας. Σκοπός της εργασίας είναι να κατανοήσουμε και να εντοπίσουμε τις δυνατότητες μιας εταιρίας τέτοιας μορφής. Για το λόγο αυτό, αφού παρουσιάσουμε το γενικό θεωρητικό πλαίσιο που αφορά την νομική μορφή της ετερόρρυθμης εταιρίας, στο τελευταίο μέρος της εργασίας θα την παρουσιάσουμε από λογιστική άποψη, σύμφωνα με τον τρόπο που παρουσιάζεται στα λογιστικά βιβλία. Στα πλαίσια του δικαίου των εμπορικών εταιριών εξετάζονται τα νομικά πρόσωπα ή αλλιώς οι ενώσεις δύο ή περισσοτέρων προσώπων που καταβάλλοντας κοινές εισφορές επιδιώκουν κοινό εμπορικό σκοπό, οι οποίες καλούνται εμπορικές εταιρίες. Βασική διάκριση των εταιριών εμπορικού δικαίου είναι οι προσωπικές και οι κεφαλαιουχικές εταιρίες. Οι προσωπικές εταιρίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διακρίνονται σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες. Οι κεφαλαιουχικές εταιρίες διακρίνονται κυρίως στην ανώνυμη εταιρία στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.