Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Μπρατάν, Μπιάνκα-Μαρία

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η περιγραφή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Η εργασία περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση του εξεταζόμενου θέματος, παραθέτοντας γενικά στοιχεία για τα Δ.Λ.Π. και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), το 2° μέρος περιλαμβάνει τη σύγκριση των ελληνικών και των διεθνών λογιστικών Προτύπων. Ειδικότερα, ασχολείται με τα Δ.Λ.Π, παρουσιάζοντας στοιχεία για τη διαδικασία έκδοσής τους, τα οφέλη από την εφαρμογή τους καθώς και τα ισχύοντα Δ.Λ.Π.. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα στα στοιχεία, στη δομή και στο περιεχόμενό τους, στην έννοια του κεφαλαίου και της διατήρησής του, αλλά και στη λογιστική τυποποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης περιγράφονται τα Δ.Π.Χ.Α. δίνοντας έμφαση στα πλεονεκτήματά τους, στα προβλήματα κατά τη διαδικασία μετάβασης σε αυτά, στα αποτελέσματα της εφαρμογής τους, καθώς και στη μετάβαση από τα εθνικά λογιστικά πρότυπα σε αυτά. Συνεχίζοντας, ασχολείται με τη σύγκριση των ελληνικών και των Δ.Λ.Π., αναλύοντας παράλληλα και το Ελληνικό Εενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.). Διαπιστώθηκε ότι η υιοθέτηση και η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. συνιστά μια απαραίτητη «διαρθρωτική» αλλαγή, που θα ωφελήσει πολλαπλώς τις εισηγμένες επιχειρήσεις, το χρηματιστήριο και γενικότερα την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, αποτελεί μια ιδιαιτέρως πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία σε κάθε περίπτωση απαιτεί ανάλογη προετοιμασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.