Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της εξαγωγικής ανάπτυξης, επέκτασης μιας επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της εξαγωγικής ανάπτυξης, επέκτασης μιας επιχείρησης

Ταρίφα, Ολυμπία

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την διεθνή εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και τις στρατηγικές τους σχέσεις. Πιο συγκριμένα, έχει παρατηρηθεί την τελευταία πενταετία μία τάση για διεθνή εξωστρέφεια από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να δούμε από τι εξαρτάται η ανάπτυξη των επιχειρήσεών αυτών ,η αποδοτικότητα τους καθώς και η απόδοση των εξαγωγών τους. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μία παρουσίαση της εξαγωγικής ανάπτυξης των ελληνικών εταιρειών καθώς και αναφορά των κινήτρων και των οφελών της εξωστρέφειας των εταιρειών, των κινδύνων καθώς και τα κύρια μοντέλα ανάπτυξης και διεθνών συνεργασιών. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται βασικές αρχές λειτουργεία μίας εταιρείας. Αυτές περιλαμβάνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, την εταιρική κουλτούρα ενώ επιπλέον περιγράφεται η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών εταιρειών εκμεταλλευόμενες την θέση της Ελλάδος ως ενεργό κράτος μέλος της Ε.Ε. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Ειδικότερα, περιγράφεται ο προσδιορισμός του πλαισίου του δείγματος της έρευνας, ο τρόπος διεξαγωγής αυτής καθώς και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος σύνταξης και η διάρθρωση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, τα αποτελέσματα και τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.