Πηγές χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων την περίοδο της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πηγές χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Γρηγοριάδης, Παντελής

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η παρούσα πτυχιακή εργασία μέσα από μία βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα παρουσιάζει τους διαθέσιμους τρόπους χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα εξετάζει τον Τραπεζικό Δανεισμό, τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, τα Ίδια Κεφάλαια, την Πρακτόρευση Απαιτήσεων, την Χρηματοδοτική Μίσθωση, τα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τις Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων και τους Ιδιώτες Επενδυτές. Πέρα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε και έρευνα η οποία έγινε τον Απρίλιο του 2014. Ως πεδίο της έρευνας επιλέχθηκε ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που παραδοσιακά αποτελεί το εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας και άρα το πλέον κατάλληλο μέρος για να πραγματοποιηθεί μια τέτοιου είδος έρευνα. Συνολικά συμμετείχαν 30 επιχειρήσεις πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η έρευνα έδειξε σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις λειτουργούν λιγότερο από 5 χρόνια και όσον αφορά τους τρόπους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, πέραν του τραπεζικού δανεισμού, των ίδιων κεφαλαίων και των ιδιωτών επενδυτών οι υπόλοιπες μορφές δανεισμού ενώ είναι γνωστές στους συμμετέχοντες δεν προτιμούνται από αυτούς. Οι κυριότεροι λόγοι που οι επιχειρηματίες δεν προτίμησαν τις συγκεκριμένες μορφές χρηματοδότησης είναι πως υπάρχει δυσκολία ανεύρεσης και η ελλιπής ενημέρωση. Οι λόγοι που ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να καταφύγουν στην ανεύρεση αυτών των κεφαλαίων είναι πολλοί, μεταξύ άλλων η ανεύρεση κεφαλαίων για κάλυψη εξόδων, η έλλειψη ρευστότητας, η ανάγκη επένδυσης. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι περίπου οι μισοί συμμετέχοντες δεν πιστεύουν πως τα κεφάλαια αυτά που κατάφερε να εξασφαλίσει ήταν αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες του. Η ομαλή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη. Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη την τελευταία τετραετία, λόγω της οικονομικής κρίσης. Προαπαιτούμενο για την εκκίνηση της οικονομίας είναι η ενθάρρυνση της επιχειρήματικοτητας και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό η σωστή χρηματοδότηση των επιχείρησεων είναι ζωτικής σημασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.