Ανάπτυξη και προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη και προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας

Παπαβασιλείου, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή έχει αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας από νέους καθώς και την υποστήριξη που υπάρχει για την ώθηση των νέων για να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Η εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει πέντε υποκεφάλαια και αφορά το ρόλο της επιχειρηματικότητας στους νέους. Συγκεκριμένα στο πρώτο υποκεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας, καθώς διατυπώνεται και ο ορισμός της. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στην σχέση της επιχειρηματικότητας με τους νέους και πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει τις αποφάσεις τους. Στη συνέχεια το τρίτο υποκεφάλαιο αναφέρεται στο ρόλο που έχει η παιδεία στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ενώ στο τέταρτο και πέμπτο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα εμπόδια και οι προτάσεις αντίστοιχα, σχετικά με την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει δύο υποκεφάλαια και αφορά την επιχειρηματικότητα στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το πρώτο υποκεφάλαιο παρουσιάζει τη μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενώ το δεύτερο το γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορα προγράμματα, φορείς και υπηρεσίες που βοηθούν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στο πρώτο υποκεφάλαιο του τρίτου κεφαλαίου γίνεται αναφορά στις θυρίδες της νεανικής επιχειρηματικότητας, στο δεύτερο υποκεφάλαιο στο παρατηρητήριο νεανικής επιχειρηματικότητας, στο τρίτο υποκεφάλαιο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), στο τέταρτο υποκεφάλαιο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και στο πέμπτο υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Όσον αφορά την εμπειρική διερεύνηση, αυτή παρουσιάζεται στο τέταρτο κεφάλαιο και περιλαμβάνει δύο υποκεφάλαια. Το πρώτο υποκεφάλαιο περιλαμβάνει την μεθοδολογία της έρευνας ενώ το δεύτερο υποκεφάλαιο τα ευρήματα που προκύπτουν από τις των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, μετά την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την επεξεργασία των ευρημάτων αποτυπώνονται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Κοινοτικά προγράμματα
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.