Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Βλάχος, Χριστόφορος
Κελεπούρης, Χρήστος

Η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων είναι η πηγή πληροφόρησης των επενδυτών και των χρηστών επίσης και η εικόνα της επιχείρησης στους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους. Το πρόβλημα που απορρέει είναι πως θα παρουσιάζονται οι καταστάσεις με τρόπο που να μπορούν να διαβαστούν και από εκτός χώρας ενδιαφερόμενους. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Ο Ελληνικός νόμος για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έχει θεσπίσει το ΠΔ 1123/1980 γνωστό ως ΕΓΛΣ, τον νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τον νόμο 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης»». Αυτό που διαπραγματεύεται η πτυχιακή εργασία είναι ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας Alpha Bank που εφαρμόζει τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ με την μέθοδο των αριθμοδεικτών. Ο τρόπος που το διαπραγματεύεται είναι η παρουσίαση θεωρητικά των μεθόδων ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων, η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και των αριθμοδεικτών σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και πιο συγκεκριμένα των δεικτών των τραπεζικών ιδρυμάτων και την πρακτική εφαρμογή τους στην χρηματοοικονομική ανάλυση με την μέθοδο των αριθμοδεικτών της τράπεζας Alpha Bank τα έτη 2007-2011. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι υπάρχουν περισσότεροι παραδεκτοί αριθμοδείκτες για το «διάβασμα» των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας για τα έτη 2007 έως 2011 δείχνει ότι η τράπεζα δεν διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας παρόλο της μεγάλης εκροής των καταθέσεων μετά το 2009. Η κερδοφορία της τράπεζας λόγω της οικονομικής κρίσης το έτος 2010 δεν ήταν αποδοτική και λόγω της συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) η τράπεζα ζημιώθηκε το έτος 2011. Τα κεφάλαια της τράπεζας δεν επαρκούν για να καλύψει ούτε τις καταθέσεις της ούτε τις χορηγήσεις της και χρειάζεται εξωτερική χρηματοδότηση ενώ αντίθετα οι προβλέψεις της για τα έσοδα και τα περιουσιακά της στοιχεία είναι καλή όσο και η ποιότητα τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.