Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Ράπτη, Χρυσούλα
Παλλάδη, Αικατερίνη-Αναστασία

Στην εργασία θα ασχοληθούμε με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Το Ε.Γ.Λ.Σ. αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινόμησης των λογιστικών μεγεθών, που σκοπό έχει την τυποποίηση των οικονομικών μεγεθών της χώρας τηρώντας κάποιους λογαριασμούς με ενιαίο τρόπο. Επομένως: Λογιστικό σχέδιο μιας επιχείρησης είναι το σύνολο των λογαριασμών που έχει καθοριστεί να ανοιχτούν και το σύνολο των κανόνων σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να λειτουργούν για να μας ενημερώνουν για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε Γ.Λ.Σ.) περιλαμβάνει 10 ομάδες λογαριασμών .Οι ομάδες αυτές κωδικοποιούνται με τους αριθμούς 1-9 και 0. Κάθε ομάδα υποδιαιρείται σε πρωτοβάθμιους λογαριασμούς που κωδικοποιούνται με τους αριθμούς 01.00 - 01.99. Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός υποδιαιρείται σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς που κωδικοποιούνται με τους αριθμούς 01.00.00 - 01.99.99. Ο κάθε τριτοβάθμιος να αναλυθεί και παραπέρα. Ο 1ος, 2ος, 3 ος, και 4ος αριθμός κωδικοποιούνται τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό. Ο 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, και 6ος αριθμός, κωδικοποιούν τον τριτοβάθμιο λογαριασμό. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Κ.Β.Σ., οι επιτηδευματίες της γ κατηγορίας βιβλίων εφαρμόζουν υποχρεωτικά το Γ.Λ.Σ., μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων λογαριασμών με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, οι οποίοι δεν τηρούνται. Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε τριτοβάθμιους, λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. που δεν είναι υποχρεωτικοί., καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβάθμιων λογαριασμών σε επίπεδο τεταρτοβάθμιων, γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες της επιχείρησης. Από την 1.1.1998 και μετά, οι πρόσθετες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Φ.Π.Α., θα πρέπει να παρακολουθούνται σε τεταρτοβάθμια ανάπτυξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.