Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποθέματα = International Accounting Standards, Inventories

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποθέματα = International Accounting Standards, Inventories

Τζιάνας, Γεώργιος

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποθέματα (Δ.Λ.Π.2) είναι το θέμα της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας. Το πρώτο κεφάλαιο αναλύει τις σημαντικότερες έννοιες των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων, της δεύτερης ομάδας, καθώς και τις ιδιότητές τους στην διεθνή αγορά. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται στην αποτίμηση των αποθεμάτων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποθέματα. Παρουσιάζονται τα κόστη των αποθεμάτων, οι μέθοδοι αποτίμησης (F.I.F.O. και ΣΜΟ), η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία καθώς και η σύγκρισή της με το κόστος κτήσης για την εύρεση της χαμηλότερης τιμής. Επίσης, γίνεται αναφορά και στην αρχή της συνέπειας σχετικά με τις τεχνικές αποτίμησης των αποθεμάτων. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις διαφορές της λογιστικής των αποθεμάτων με όσα ορίζει η Ελλάδα και όσα ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αποθέματα. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία άσκηση όπου υπολογίζεται το κόστος κτήσης των αποθεμάτων καθώς και το κόστος των πωληθέντων με τις μεθόδους αποτίμησης F.I.F.O. και ΣΜΟ. Ωστόσο, αφού επιλεγεί η χαμηλότερη τιμή μεταξύ καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας και κόστους κτήσης γίνεται ο υπολογισμός της υποτίμησης ή της ανατίμησης των αποθεμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αποθέματα
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.