Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Θεοδωρίδης, Ευστάθιος

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας η ανάπτυξη και η ερμηνεία της έννοιας της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και η χρησιμότητα αυτής. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη απεικόνιση της οικονομικής θέσης και επίδοσης μιας επιχείρησης. Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους για τις επειχειρηματικές μονάδες να λάβουν αποφάσεις. Αποτελούν, ως εκ τούτου, σημαντική πηγή πληροφοριών. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις οικονομικές καταστάσεις σχετίζονται με την οικονομική θέση, την επίδοση και τις ταμειακές ρόες μιας επιχείρησης, που είναι χρήσιμες σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών για την λήψη οικονομικών αποφάσεων. Επιπλέον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της διαχείρησης της διοίκησης των πόρων που της εμπιστεύθηκαν. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών καθώς και τις ταμειακές ροές. Οι πληροφορίες αυτές σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες βοήθουν τους ενδιαφερόμενους χρήστες να προεκτιμήσουν τις μελλοντικές ταμειακές ροές της επιχείρησης και ειδηκότερα τον χρόνο και την βεβαιότητα αυτών. Η ανάλυση τους γίνεται με την χρήση αριθμοδεικτών που αποτελεί πλέον μια από τις πλέον διαδεδομένες και δυναμικές μεθόδους χρηματοοικονομικής αναλύσεως. Έτσι οι μέχρι τώρα αναπτυχθείσες μέθοδοι αναλύσεως συμπληρώνονται με την χρησημοποίηση των αριθμοδεικτών, οι οποίοι βοηθούν στην ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Αρκετές φορές όμως ένας αριθμοδείκτης μόνος του μπορεί να παρέχει μόνο ενδείξεις και αδυνατεί να δώσει την πλήρη είκονα της οικονομικής θέσης μια επιχείρησης αν δεν συγκριθεί με άλλους αντιπροσωπευτικούς ή με αριθμοδείκτες μιας σειράς ετών. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την εταιρία «ΑΛΦΑ ΘΑΛΗΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» για μια σειρά ετών. Με την χρήση αριθμοδεικτών θα εξετάσουμε την πορεία της τα τελευταία 5 χρόνια και θα διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι επιτυχής και αποδοτική η πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση, καθώς και πως διαγράφονται η προοπτικές της.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.