Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Μηλολιδάκης, Γεώργιος
Μαραγκάκης, Γεώργιος
Δραμητινός, Εμμανουήλ

Στόχος αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση των επιπτώσεων από την υιοθέτηση των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ στης Ελληνικές επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 14 εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στο κεφαλαίο 1 είναι η Εισαγωγή .Στο Κεφάλαιο 2 θα γίνει μία ιστορική ανασκόπηση της λογιστικής, η έννοια, ο σκοπός, οι διακρίσεις της λογιστικής, η περιγραφή φορολογικού πλαισίου λειτουργίας στην Ελλάδα , η σπουδαιότητα της λογιστικής τυποποίησης για την εθνική οικονομία και την κοινωνική πολιτική και η κατάσταση πριν την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. Στο Κεφάλαιο 3 αρχικά θα παρουσιαστούν εισαγωγικά στοιχειά που αναφέρονται στα Δ.Λ.Π. μετά θα αναφερθούμε στη δομή και στο σκοπό των IASC και IASB έπειτα ,γίνεται μια λεπτομερή αναφορά στις γενικές αρχές των Δ.Λ.Π. και στις διαφορές που έχουν τα Δ.Λ.Π. με τα Γ.Λ.Π. Επίσης στο 3 κεφάλαιο αναφερόμαστε στο πλαίσιο εφαρμογής των Δ.Λ.Π. στην Ελλάδα , στα ισχύοντα Δ.Λ.Π. και στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου αναφέρονται τα αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή των IFRS. Στο Κεφάλαιο 4 θα αναφερθούμε στις οικονομικές καταστάσεις , στη μεταβατική περίοδος και το προσχέδιο για τη διαδικασία μετάβασης. Στο Κεφάλαιο 4 αναφερόμαστε στη μεθοδολογία της ερευνά και στην εμπειρική μελέτη των περιπτώσεων αποτελεσμάτων. Τέλος, στο Κεφαλαίο 5 υπάρχει ο επίλογος.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.