Η εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα

Καρύδης, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την καταγραφή των εξελίξεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο ελληνικό και διεθνή χώρο καθώς και των μέσων και εργαλείων που συνθέτουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την λειτουργιά του. Για αυτό το λόγο έγινε διεξοδική και αναλυτική ερεύνα. Τέλος στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα βασικά μέρη των εξελίξεων και των λειτουργιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας αναφέρονται τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργιές του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και οι εκτιμήσεις του διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος για το πιστωτικό σύστημα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διεθνείς και οι ελληνικές εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης καταγράφονται τα αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσης με τα μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση του από τις αγορές και τις διάφορες κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών. Στο τρίτο κεφάλαιο της πτυχιακής αναλύονται οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου καθώς και τα μέσα και προϊόντα που υπάρχουν για την λειτουργιά των αγορών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έτσι αναφέρονται οι έννοιες των μέσων της χρηματαγοράς όπως είναι τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημόσιου, τα πιστοποιητικά κατάθεσης, οι προθεσμιακές κατάθεσης, τα εμπορικά χρεόγραφα και η συμφωνίες επαναγοράς. Ακόμα και τα μέσα και προϊόντα της κεφαλαιαγοράς που είναι το χρηματιστήριο αξίων και οι χρηματιστές , οι μετοχές , οι ομολογίες. Ακόμη παρουσιάζεται η αγορά επιτοκίων και οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύετε το factoring και το forfaiting που αποτελούν σημαντικό κομμάτι του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τέλος κάποια συμπεράσματα που γεννήθηκαν από την ερεύνα μου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.