Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών από λογιστική και φορολογική άποψη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών από λογιστική και φορολογική άποψη

Σάμος, Μενέλαος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μετασχηματιστεί μια εταιρεία, ποιοί νόμοι ορίζουν το νομικό πλαίσιο για την ενέργεια αυτή όπως και ποιές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να μετασχη ματιστούν. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις έννοιες “συγχώνευση” και “μετατροπή”, στις υποπεριπτώσεις τους επιγραμματικά καθώς και στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από αυτές από λογιστική και φορολογική άποψη. Στην συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται εκτεταμένη αναφορά στους νόμους και στις διαφορές τους. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των υποπεριπτώσεων, μετατροπών και συγχωνεύσεων αντίστοιχα και των διαδικασιών που ακολουθούνται για την κάθε μία από αυτές. Ακολουθεί λογιστικό παράδειγμα μετατροπής Ε.Π.Ε σε Α.Ε., συμπεράσματα από την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας καθώς και η βιβλιογραφία και οι ιστότοποι που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος παρατίθεται παράρτημα με τους σχετικούς νόμους και έντυπα που υποβάλλονται στην Δ.Ο.Υ. για να γίνει η μετατροπή.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.