Εταιρική κοινωνική ευθύνη και εσωτερική επικοινωνία: μελέτη περίπτωσης: η Εμπορική τράπεζα και η τράπεζα Πειραιώς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και εσωτερική επικοινωνία: μελέτη περίπτωσης: η Εμπορική τράπεζα και η τράπεζα Πειραιώς

Χειροπούλου, Νίκη

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσδιορίσει τη σημασία, τα βασικά χαρακτηριστικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της εφαρμογής της στην επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο του ανθρώπινου δυναμικού της. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης, συγκεκριμένα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες έχουν αυξημένη δράση σε προγράμματα ΕΚΕ και προωθούνται σε επίπεδα όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η κοινωνία κ.α. Στην εργασία, κεντρικό ρόλο έχουν οι εργαζόμενοι των Τραπεζών τόσο ως επωφελούμενων όσο και ως συμμετεχόντων σε αυτή την διαδικασία. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο ορισμός, οι θεωρίες και οι μορφές του θεσμού της ΕΚΕ. Εν συνεχεία περιγράφεται η αξία και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εταιρικής υπευθυνότητας, καταλήγοντας σε αναφορές οι οποίες σκιαγραφούν την κατάσταση της ΕΚΕ στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η σχέση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την εσωτερική επικοινωνία και πως μπορούν να συνδυαστούν και να συνυπάρξουν για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται διεξοδική παρουσίαση των τριών σταδίων ως την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΕΚΕ, δηλαδή πως σχεδιάζεται, πως υλοποιείται και τέλος πως αξιολογείται και μετράται ο αντίκτυπος των δράσεων σε εσωτερικό επίπεδο. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται η έκφραση και η εφαρμογή της εταιρικής υπευθυνότητας από τις Τράπεζες Εμπορική και Πειραιώς και πως επιδεικνύουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της ΕΚΕ μέσα από τις διαδικτυακές σελίδες τους. Στο τέλος της εργασίας διατυπώνονται τα συμπεράσματα, σύμφωνα με τα οποία αν και οι Τράπεζες μέσα από τις δράσεις τους αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της ΕΚΕ για το ανθρώπινο δυναμικό τους, έχουν αυξημένη δραστηριότητα σε προγράμματα ακόμη και τώρα στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύει η παγκόσμια κοινότητα, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ Τράπεζας και εργαζομένων στο πεδίο της εταιρικής υπευθυνότητας. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές προώθησης εσωτερικής επικοινωνίας, που αναλύονται σε κεφάλαιο της εργασίας, θα πετυχαίναμε ενίσχυση της έννοιας της ομάδας, της συνολικής προσπάθειας, διαμορφώνοντας στην αντίληψη των εργαζομένων μια θετική εικόνα για την επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.