Παραγωγή μήλων στη Δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Παραγωγή μήλων στη Δυτική Μακεδονία

Κυνηγοπούλου, Σοφία

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την παραγωγή μήλων στη Δυτική Μακεδονία. Αναφέρονται οι ποικιλίες οι οποίες είναι πιο διαδεδομένες στην Ελλάδα, οι καλλιεργητικές πρακτικές, τα κριτήρια συλλεκτικής ωριμότητας καθώς και οι μέθοδοι συντήρησης των μήλων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας όπως είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών και η βιολογική γεωργία. Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή μήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέση που κατέχει η Ελλάδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε-27. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται στοιχεία για την παραγωγή μήλων στην Ελλάδα, όπως είναι η εξέλιξη της καλλιέργειας της μηλιάς, τόσο σε επίπεδο αριθμού δένδρων, όσο και σε επίπεδο παραγωγής σε τόνους, από το έτος ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και σήμερα. Ακολουθούν γενικά στοιχεία για την Δυτική Μακεδονία, όπως μορφολογία του εδάφους, βασικές κατηγορίες χρήσεως των εκτάσεων κ.α. καθώς και ειδικά στοιχεία για την παραγωγή μήλων. Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας κατάστασης που ισχύει στη Δυτική Μακεδονία, πραγματοποιήθηκε μια πρωτογενής έρευνα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με μήλα. Η εν λόγω πρωτογενής έρευνα, έγινε με την συλλογή ερωτηματολογίων και ως στόχο είχε την αποτύπωση της στάσης των παραγωγών ως προς τις εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας γενικά και ως προς την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών ειδικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ευρώπη
Οπωροφόρα δένδρα
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.