Η εξέλιξη και ανάπτυξη δύο εταιρειών εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η εξέλιξη και ανάπτυξη δύο εταιρειών εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο

Κυριού, Διονυσία

Η εργασία ασχολείται με τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ παράγει ηλεκτρισμό με την εξόρυξη του λιγνίτη και με την εκμετάλλευση των ΑΠΕ, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, ενώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ είναι θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΑΕ και παράγει ηλεκτρισμό μόνο με την χρήση των ΑΠΕ, ενώ παράλληλα και οι δύο ανήκουν στον κλάδο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν σε θεωρητικό επίπεδο η δομή και η οργάνωση των ενώσεων προσώπων που αποτελούν την εταιρεία και ακόμη να παρουσιαστεί η οργάνωση και η δομή του χρηματιστηρίου, του μέρους όπου πραγματοποιείται η αγορά και η πώληση των μετοχών των δύο εταιρειών. Στην συνέχεια για τα έτη 2005, που είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των ΔΛΠ, έως και το έτος 2010 η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι να παρουσιαστεί πρώτα η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ ιστορικά από την σύσταση της έως και σήμερα και να αναλυθούν τα οικονομικά της στοιχεία όπως το μετοχικό κεφάλαιο, τα έσοδα της, η πορεία της στο χρηματιστήριο μέσω του όγκου συναλλαγών και της τιμής κλεισίματος για τα έτη αυτά. Επίσης η πορεία του χρέους της και των μερισμάτων της και τέλος να εξεταστεί με βάση τα πραγματικά δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση της με βάση τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας αποδοτικότητας και διάρθρωσης κεφαλαίου. Στην συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την δεύτερη εταιρεία την ΔΕΗ ΑΕ επίσης για τα έτη 2005 έως και 2010. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτά που αφορούν απευθείας την κάθε μία από τις δύο εταιρείες κατά έτος και σε αυτά που αφορούν το θεωρητικό πλαίσιο και τον κλάδο που ανήκουν οι εταιρείες, ενώ πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα μετάφραση στα Ελληνικά όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Το περιεχόμενο της εργασίας χωρίζεται σε τρία μέρη, στο πρώτο που παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, στο δεύτερο η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ και στο τρίτο η εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής ωφελείας
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.