Πολιτικοί και Facebook: η παρουσία των βουλευτών στο Facebook και στρατηγικές επικοινωνίας τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Πολιτικοί και Facebook: η παρουσία των βουλευτών στο Facebook και στρατηγικές επικοινωνίας τους

Μπόχαλη, Χριστιάνα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε αν το διαδίκτυο, και συγκεκριμένα το Facebook, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ενημέρωσης των πολιτών όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και τις πολιτικές εκστρατείες, αν αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και αν οι χρήστες του διαδικτύου είναι πολιτικά πιο συνειδητοποιημένοι. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έννοια της πολιτικής επικοινωνίας, παρουσιάζουμε κάποιους βασικούς ορισμούς για τα πολιτικά κόμματα, το πολιτικό μάρκετινγκ και συγκρίνουμε το πολιτικό μάρκετινγκ με το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Επίσης, παρουσιάζουμε τους τρόπους διαμόρφωσης της στρατηγικής πολιτικού μάρκετινγκ, ορίζουμε το πολιτικό μίγμα μάρκετινγκ και τέλος το διαδίκτυο. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο Facebook και στα χαρακτηριστικά του που διευκολύνουν την πολιτική επικοινωνία, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας ως προς την πολιτική επικοινωνία στο Facebook, κάποια στατιστικά για τους Έλληνες πολιτικούς και βουλευτές και η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ποιοτική μελέτη, παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήσαμε και η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση για την πολιτική επικοινωνία μέσω Facebook. Από τη συγκεκριμένη μέθοδο επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την επισκόπηση περιγραφής καθώς στην παρούσα εργασία επιθυμούμε απλώς να περιγράψουμε την πολιτική επικοινωνία μέσω Facebook και να συγκεντρώσουμε αντίστοιχες πληροφορίες. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την πολιτική επικοινωνία όπως διαμορφώνεται μέσω Facebook. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στη σχέση μεταξύ του Facebook και του μεριδίου ψήφων που αποκομίζουν οι πολιτικοί που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζουμε στοιχεία που αφορούν τη σχέση των Ελλήνων πολιτικών με το διαδίκτυο και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και πολιτικούς που διαθέτουν σελίδα ή ομάδα στο Facebook. Η συμβολή της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει αντίστοιχη μελέτη, καθώς το Facebook δε χρησιμοποιείται ακόμα από την πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών ως μέσο πολιτικής επικοινωνίας. Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής και σταθερή αύξηση των ενεργών χρηστών και έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνίας, άρα και της πολιτικής επικοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο - Δίκαιο και Νομοθεσία
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.