Η χρήση του διαδικτύου για τη διεξαγωγή ερευνών στο πεδίο της συμπεριφοράς του καταναλωτή: σύγκριση μεταξύ online και offline επισκόπηση.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η χρήση του διαδικτύου για τη διεξαγωγή ερευνών στο πεδίο της συμπεριφοράς του καταναλωτή: σύγκριση μεταξύ online και offline επισκόπηση.

Κρανιάς, Αργύριος
Μπουρλέσσα, Μαρία

Η παρούσα ερευνητική μελέτη στοχεύει στην εξέταση της θέσης και του ρόλου του διαδικτύου στο πεδίο της έρευνας. Επίσης, στοχεύει στη διερεύνηση των στάσεων και των συμπεριφορών των Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με την ηθική, αλλά και τις αντιδράσεις τους σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναλύονται με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος επεξεργασίας δεδομένων για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS 15.0 καθώς και η διεξαγωγή των αναλύσεων T-TEST σχετικά με την επίδραση της οικονομικής κρίσης στις ηθικές πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Τα ευρήματα της εργασίας έδειξαν ότι η μορφή συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έρευνα. Όσον αφορά τις ηθικές πεποιθήσεις των καταναλωτών σε περίοδο οικονομικής κρίσης υπήρχαν διακυμάνσεις στις απαντήσεις των ερωτώμενων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ στην έντυπη μορφή δε υπήρχαν. Επίσης, η οικονομική κρίση επηρεάζει τις ηθικές πεποιθήσεις και την αγοραστική συμπεριφορά των ερωτώμενων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, αυτοί που επηρεάστηκαν περισσότερο από την οικονομική κρίση παρουσιάζουν χαμηλότερους ηθικούς περιορισμούς σε σχέση με όσους δήλωσαν ότι δεν επηρεάστηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.