Η επικοινωνιακή πολιτική της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας την περίοδο 2004 - 2009

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η επικοινωνιακή πολιτική της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας την περίοδο 2004 - 2009

Δραγόλια, Μαρία

Η εργασία διερεύνησε τη διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας την περίοδο 2004-2009. Σκοπός της εργασίας ήταν να ερευνηθεί η επικοινωνιακή πολιτική που ασκήθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο με στόχο την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό. Η οικονομική διπλωματία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών που αντιμετωπίζουν τα εγχώρια προϊόντα στις αλλοδαπές αγορές. Το ενδιαφέρον του θέματος της εργασίας απόρρεε από τη μελέτη της συνάφειας ανάμεσα στη διαδικασία ανάπτυξης της εγχώριας επιχειρηματικότητας στην αλλοδαπή και της υποστήριξης της από την επικοινωνιακή πολιτική. Η επιχειρηματικότητα με εξωστρεφή προσανατολισμό χρειάστηκε να εισέλθει σε μια διαδικασία κοινωνικοποίησης στα περιβάλλοντα της αλλοδαπής με σκοπό να συναντήσει ευνοϊκή αφομοίωση της από τις αγορές. Η οικονομική διπλωματία η οποία ασκήθηκε ως επί το πλείστον από κρατικούς φορείς αποσκοπεί στην ενίσχυση της προβολής και προώθησης των εγχώριων προϊόντων στην αλλοδαπή. Η σχέση ανάμεσα στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και στην επικοινωνιακή πολιτική προώθησης της συνιστά το βασικό πεδίο προβληματισμού της εργασίας. Το ερώτημα που επιχειρήθηκε να απαντηθεί ήταν σε ποίο βαθμό και κυρίως με ποιο τρόπο η επικοινωνιακή πολιτική της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας συνέβαλε στην αποτελεσματική εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας την περίοδο 2004-2009. Υπό αυτό το πρίσμα διερευνήθηκαν οι προσπάθειες προώθησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό καθώς και τα μέσα προώθησης της. Επίσης, επιχειρήθηκε να γίνει μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επικοινωνιακής πολιτικής. Η μεθοδολογία της εργασίας περιλάμβανε τόσο θεωρητικά όσο και ερευνητικά στοιχεία. Τα θεωρητικά στοιχεία αντλήθηκαν στη δυναμική τους από τη θεωρία των Δημοσίων Σχέσεων, της Επικοινωνιακής Πολιτικής καθώς και σε πιο περιορισμένο βαθμό από την Οικονομική Θεωρία. Τα ερευνητικά στοιχεία αποτέλεσαν τη μελέτη περίπτωσης της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας προσδιορίστηκαν τα θεωρητικά στοιχεία της εργασίας και η μεθοδολογία της εργασίας .Στο δεύτερο κεφάλαιο προβάλλονται τα βασικά στοιχεία των επισκέψεων στο εξωτερικό του κ. Καραμανλή και του κ. Παπούλια. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση της επικοινωνιακής πολιτικής της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας την υπό μελέτη περίοδο. Στο τέταρτο κεφαλαίο της εργασίας υποστηρίζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και οι προτάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.