Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος αυτόματου διαχωρισμού όγκων εγκεφάλου με τη χρήση μεθόδων αναγνώρισης προτύπων σε εικόνες μαγνητικής τομογραφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος αυτόματου διαχωρισμού όγκων εγκεφάλου με τη χρήση μεθόδων αναγνώρισης προτύπων σε εικόνες μαγνητικής τομογραφίας

Στεργιάδου, Μαρία

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την ανάλυση και την κατάταξη των πληροφοριών που προέρχονται από εικόνες μαγνητικής τομογραφίας, με τη βοήθεια ενός συστήματος που βασίζεται σε τεχνικές αναγνώρισης προτύπων. Στην προσπάθεια να δια-χωρίσουμε δύο τύπους όγκων εγκεφάλου, γλοίωμα από μετάσταση, χρησιμοποιήθηκαν 40 εγκάρσιες εικόνες μαγνητικής τομογραφίας. Στο πρώτο στάδιο επιλέχθηκαν τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις εικόνες μαγνητικής τομογραφίας, χρησιμοποιώντας την εξαντλητική μέθοδο (exhaustive method). Στο δεύτερο στάδιο ακολουθεί η ταξινόμηση των εικόνων σε κατηγορίες (παθολογική ή φυσιολογική), βάσει ειδικών αλγορίθμων. Οι ταξινομητές που χρησιμοποιήθηκαν στο στάδιο αυτό, είναι ο ταξινομητής ελάχιστης απόστασης (Minimum Distance Classifier) και ο ταξινομητής νευρωνικού δικτύου PNN (Probabilistic Neural Network). Για τον έλεγχο απόδοσης του ταξινομητή χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο αξιολόγησης Leave one out. Η συνολική ακρίβεια που το σύστημα προσέφερε για τον διαχωρισμό γλοιώματος από μετάσταση, είναι 97.5%. Το αποτέλεσμα αυτό, σε σύγκριση με άλλες μελέτες που διεξήχθησαν κατά καιρούς, δείχνει πως η τεχνική που ακολουθήθηκε είναι αρκετά αποτελεσματική.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιατρική - Πληροφορική
Ιατρικά όργανα και εξοπλισμός
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.