Ο ρόλος, τα οφέλη και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (skype, msn, gmail, facebook, twitter, blogs) στις δημόσιες σχέσεις και οι μελλοντικές προσωπικότητες τους στον τομέα αυτό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο ρόλος, τα οφέλη και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (skype, msn, gmail, facebook, twitter, blogs) στις δημόσιες σχέσεις και οι μελλοντικές προσωπικότητες τους στον τομέα αυτό

Καλαϊτζίδου, Ευθάλεια

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο και τα οφέλη των σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τη συνεχή χρήση τους. Επιπρόσθετα, αναλύεται η αλληλεπίδρασή τους με τις δημόσιες σχέσεις τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο και αναφέρονται οι μελλοντικές προοπτικές στον τομέα αυτό. Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας αναφέρεται στις δημόσιες σχέσεις στον Ελληνικό χώρο. Περιλαμβάνει την ιστορική αναδρομή, τον ορισμό και τα μοντέλα των δημοσίων σχέσεων. Αναλύει την αλληλεπίδραση του marketing και των δημοσίων σχέσεων και τις διαφορές των τελευταίων με τη διαφήμιση. Το δεύτερο κεφάλαιο στοχεύει στην ανάλυση των σύγχρονων τεχνολογιών και των Κοινωνικών Μέσων. Παραθέτει τον ορισμό τους και τις κατηγορίες τους ενώ παράλληλα κάνει συγκριτική ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δίνοντας στο τέλος τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη τους. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τα Κοινωνικά Μέσα και τις εταιρίες και ειδικότερα με το marketing και τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Απαριθμεί τα οφέλη του social media marketing και παραθέτει την εφαρμογή τους στις δημόσιες σχέσεις των επιχειρήσεων. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τις μελλοντικές προοπτικές των Social Media στις δημόσιες σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με την συμβολή των δημοσίων σχέσεων στην πρόοδο των επιχειρήσεων, τις δυσχέρειες εφαρμογής των Δημοσίων Σχέσεων και το μέλλον τους. Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά την περίπτωση της χρήσης των Social Media στην προώθηση της εταιρίας- κολοσσού Coca Cola και πιο συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση της Expidition 206 Campaign. Το τελευταίο κεφάλαιο και το πιο σημαντικό είναι τα συμπεράσματα που εξάγονται, για το πώς πραγματικά συμβάλουν οι δημόσιες σχέσεις στην πρόοδο και άνθηση των επιχειρήσεων αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.