Ρύπανση επιφανειακών υδάτων και πρακτική εφαρμογή στη Λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ρύπανση επιφανειακών υδάτων και πρακτική εφαρμογή στη Λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων

Ζλάτος, Δημήτριος

Ο τίτλος της παρούσας εργασίας είναι Ρύπανση Επιφανειακών Υδάτων και Πρακτική Εφαρμογή στη Λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων και σκοπός της είναι να καλύψει την ενότητα που ασχολείται με την ποιότητα των επιφανειακών νερών, τους ρύπους που επηρεάζουν τα νερά αυτά και τα προβλήματα που προκύπτουν. Στη συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια να εντοπισθούν οι βασικότερες πηγές ρύπανσης της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζεται γενικά το πρόβλημα της ρύπανσης των επιφανειακών νερών και περιγράφονται τα θέματα που αναλύονται στη συνέχεια. Στο δεύτερο τμήμα, αρχικά, αναπτύσσονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού που περιλαμβάνουν φυσικές, χημικές και βιολογικές παραμέτρους καθώς και διεργασίες των φυσικών νερών. Το επόμενο θέμα είναι οι ρύποι των επιφανειακών νερών. Οι ρύποι κατηγοριοποιούνται και αναλύονται κατά κατηγορία με στοιχεία για τη φύση του κάθε ρύπου, την προέλευσή του και τα προβλήματα που προκαλεί. Στο τρίτο τμήμα πραγματοποιείται μελέτη της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Αφού καθοριστεί η ευρύτερη περιοχή μελέτης και αναφερθούν η υδρολογία και τα υφιστάμενα έργα στην περιοχή της λίμνης, αναλύονται κάποια στοιχεία για το δίκτυο αποχέτευσης και τη διαχείριση απορριμμάτων. Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στην περιοχή καθώς και οι χρήσεις της λίμνης και παρατίθενται οι φυσικοχημικές και βιολογικές παράμετροι του νερού της λίμνης. Στο τέταρτο μέρος καταγράφονται οι βιβλιογραφικές και άλλες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων
Λίμνες - Ελλάδα
Υδρογεωλογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.