Ταμιακές ροές Vs λογιστικών κερδών: κλάδος τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ταμιακές ροές Vs λογιστικών κερδών: κλάδος τραπεζών

Αναγνώστου, Χρυσούλα

Ξεκινώντας την πτυχιακή εργασία υπάρχουν κάποια ιστορικά στοιχεία για κάθε τράπεζα. Η ανάλυση βασικών μεγεθών από τους ισολογισμούς των τραπεζών τα έτη 2000, 2001 και 2002 έπαιξαν καθοριστικό παράγοντα για να κρίνω την πορεία των λογιστικών κερδών και την αύξηση ή αντίστοιχη μείωση αυτών. Τα λογιστικά κέρδη σε κάθε τράπεζα όπως θα δούμε και στην συνέχεια είναι τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την καθαρή αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού από την μία χρονική στιγμή σε μία άλλη. Στην συνέχεια της πτυχιακής εργασίας θα γίνει σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά για τα έτη 2000. 2001 και 2002 η αντίστοιχη οριζόντια και κάθετη ανάλυση των ταμειακών τους ροών, η οποία θα δείξει τους βασικούς ρυθμούς μεταβολής των επιμέρους λογαριασμών. Η ανάλυση αυτή γίνεται με άμεσο στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων, για τον αν στην κάθε τράπεζα έχουν αρχίσει να αποδίδουν οι δραστηριότητες της, αν έχει διαγνωσθεί τυχόν πρόβλημα και κατά πόσο γίνεται καλύτερη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της και τέλος κατά πόσο η κάθε τράπεζα βρίσκεται σε μία φάση ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της ή όχι. Μέσω των ταμειακών ροών θα αξιολογηθεί παρακάτω η ικανότητα της κάθε τράπεζας να : Ρευστοποιεί τα κέρδη της. Πληρώνει τα μερίσματα. Χρηματοδοτεί επενδύσεις που παράγουν επιπρόσθετες ταμειακές ροές. Διακανονίζει τις υποχρεώσεις της. Συνεχίζει τις λειτουργίες της δραστηριότητες. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των ταμιακών ροών είναι ότι μπορούν να αποκαλύψουν την ροή των μετρητών εντός της επιχείρησης καθώς και το γεγονός ότι οι ταμειακές ροές μπορούν να κατασκευάσουν ένα συγκριτικό εργαλείο μεταξύ επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν διαφορετικές λογιστικές πολιτικές. Εκτός από την οριζόντια και κάθετη ανάλυση των ταμειακών ροών σε ουσιώδη συμπεράσματα με βοήθησαν και οι δύο αριθμοδείκτες «Δείκτης Ποιότητας Κερδών» και «Δείκτης Κάλυψης Μερισμάτων και Τόκων». Ο υπολογισμός τους και τα αποτελέσματα αυτών όπου αναπτύσσονται στα επόμενα κεφάλαια , ήταν αρκετά σημαντικά για να καταλήξω στο συμπέρασμα αν η κάθε τράπεζα ξεχωριστά έχει την ικανότητα ή όχι να μετατρέπει τα λογιστικά της κέρδη σε μετρητά και αν μπορεί επίσης να παράγει κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες για να αμείβει του επενδυτές της. Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πτυχιακή εργασία στα παρακάτω κεφάλαια στα οποία αναλύεται κάθε τράπεζα ξεχωριστά και για τις ταμειακές ροές της τα έτη 2000, 2001 και 2002 αλλά και για τα λογιστικά της κέρδη, την μεταβολή αυτών και τα αντίστοιχα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Κέρδος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.