Χρηματοοικονομική ανάλυση "Chipita International Α.Β.και Ε.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση "Chipita International Α.Β.και Ε.Ε.

Τσαγγαλίδου, Γεωργία

Η παρακάτω χρηματοοικονομική ανάλυση έγινε για λογαριασμό της CHIPITA INTERNATIONAL με σκοπό την βοηθητική υποστήριξη στις τρεις λειτουργίες διοίκησης, α) προγραμματισμού β) Ελέγχου γ) Λήψης αποφάσεων , της εν λόγο εταιρίας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός A.I.S. (accounting information system) και προσδιορίζεται 'το ποιον’ αφορούν οι πληροφορίες που πηγάζουν από ένα τέτοιο σύστημα. Λίγο παρακάτω στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι τρόποι αύξησης της αξίας -περιουσίας μιας επιχείρησης ως απώτερος σκοπός της χρηματοοικονομικής διοίκησης της επιχείρησης χωριζόμενοι σε τρεις κατευθύνσεις στρατηγικής (Επιχειρησιακή , Επενδυτική, Χρηματοοικονομική ). Το τρίτο κεφάλαιο κάνει μια εκτενή περιγραφή στο προφίλ της εταιρίας CHIPITA και δίνονται πληροφορίες για τη μετοχική της σύνθεση , το ανθρώπινο δυναμικό της καθώς και συνοπτικές καταστάσεις των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την τεχνική που θα ακολουθηθεί, τις μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης και το λόγο που αυτές χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης, πως οι διάφοροι δείκτες και πίνακες υπολογίζονται (τυπολόγιο). Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνονται πράξη όσα προαναφέρθηκαν πιο πάνω. Υπολογίζονται οι δείκτες και καταρτίζονται οι πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία της CHIPITA και σηματοδοτούνται τα σημεία εκείνα που επηρεάζουν αρκετά το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διοίκηση της επιχείρησης. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο έχουμε τα αποτελέσματα και σχόλια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και προτείνονται συγκεκριμένες λύσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα βοηθήσουν στον καλύτερο προγραμματισμό και έλεγχο ώστε η CHIPITA INTERNATIONAL να αυξήσει τα κέρδη της , την περιουσία της , άρα και την αξία της στον κλάδο τροφίμων όπου και ανήκει.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.