Εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια του αμπελιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια του αμπελιού

Μυλωνά, Αικατερίνη

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται αρχικά οι απαιτήσεις της εφαρμογής συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή όπως, για παράδειγμα, οι γενικές απαιτήσεις, η πολιτική, ο προγραμματισμός, τα περιβαλλοντικά θέματα, οι νομικές και άλλες απαιτήσεις, οι σκοποί και στόχοι, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες, η κατάρτιση των απασχολουμένων, επικοινωνία, η τεκμηρίωση, ο χειρισμός των εγγράφων, η ιχνηλασιμότητα του γεωργικού προϊόντος, ο έλεγχος του συστήματος, η παρακολούθηση και οι μετρήσεις, ο χειρισμός μη συμμορφώσεων, οι καταγραφές και τα αρχεία, η επιθεώρηση του συστήματος και, τέλος, η ανασκόπηση από την διοίκηση. Στη συνέχεια αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου Agro 2.2 για εφαρμογή στη φυτική παραγωγή, και συγκεκριμένα στην αμπελοκαλλιέργεια, οι οποίες αφορούν στο πολλαπλασιαστικό υλικό, τη διαχείριση του εδάφους, την παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων, τη λίπανση, την άρδευση, τη φυτοπροστασία, τη συγκομιδή, τη διαχείριση ρύπων και, τέλος, την υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση των εργαζομένων. AGRO 2-1 Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή. Μέρος 1: Προδιαγραφή

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.