Το τραπεζικό δίκτυο στο Νομό Κοζάνης = The banking system in the perfecture of Kozani

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το τραπεζικό δίκτυο στο Νομό Κοζάνης = The banking system in the perfecture of Kozani

Ματοπούλου, Μαρία

Στην παρούσα διπλιοματική εξετάζεται το τραπεζικό δίκτυο του Νομού Κοζάνης όπως είναι σήμερα. Εξετάζεται γενικότερα ο ρόλος και η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος από παλαιότερα μέχρι σήμερα και γίνεται εκτενής αναφορά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο νομό. Σκοπός της εργασίας είναι να αναλύσει και να περιγράψει τον τρόπο που δραστηριοποιείται ένα δίκτυο τραπεζών σε ένα νομό και πιο συγκεκριμένα στο νομό Κοζάνης. Μέσα από την παρουσίαση των διαφόρων τραπεζών που υπάρχουν στον νομό αλλά και της τοποθεσίας που είναι εγκατεστημένες επιδιώκεται να επιτευχθεί η ανάδειξη του τρόπου λειτουργίας του δικτύου. Η διάρθρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται προσέγγιση στην έννοια και στο ρόλο της τράπεζας, καθώς επίσης και μια ιστορική αναδρομή στον τρόπο λειτουργίας της. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το τραπεζικό σύστημα γενικότερα αλλά και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του μέχρι σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται διαχωρισμός tojv τραπεζών που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το τραπεζικό δίκτυο που υφίσταται στο Νομό Κοζάνης. Συμπεραίνουμε τέλος, ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί αναλόγως του πόσο ανεπτυγμένοι είναι και της ζήτησης που παρουσιάζουν σε κάθε νομό ιδρύουν και τον αντίστοιχο αριθμό υποκαταστημάτων στις περιοχές αυτές. Δημιουργείται έτσι μια πληθώρα νέων βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και αυξάνονται οι προοπτικές για την εδραίωση ενός δυνατού και υγιούς ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Έτσι και στον νομό Κοζάνης παρατηρείται ένα μεγάλο πλήθος τραπεζών, συγκεντρωμένες κυρίως στους δύο μεγαλύτερους δήμους του νομού αλλά και ένας επαρκής αριθμός στους μικρότερους δήμους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.