Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έργα τεχνητού εμπλουτισμού του Αργολικού πεδίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έργα τεχνητού εμπλουτισμού του Αργολικού πεδίου

Ρόσι, Καλλιρόη

Η εφαρμογή του εμπλουτισμού στο Αργολικό πεδίο ήταν ευεργετική τόσο στους φυσικούς πόρους της περιοχής, όσο και στην αγροτική της οικονομία. Εξάλλου έχει πλέον περιβαλλοντική διάσταση, αφού συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση των υπόγειων νερών και αμβλύνει την υφιστάμενη νιτρορρύπανση στην ευπρόσβλητη περιοχή του Αργολικού πεδίου. Σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση της συνδυασμένης διαχείρισης των υδατικών πλεονασμάτων των πηγών Κεφαλαρίου και Λέρνης, με την μεταφορά και την εναποθήκευσή τους στους υδροφόρους σχηματισμούς. Ο τεχνητός αυτός εμπλουτισμός αποσκοπεί / αφορά στα ακόλουθα: •Κάλυψη των υδατικών ελλειμμάτων που έχουν προκόψει από τις υπεραντλήσεις των υδροφόρων σχηματισμών •Βελτίωση των ποιοτικοδν χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων, που έχουν υποβαθμισθεί λόγω: των υπεραντλήσεων των τελευταίων 50 ετών που έχει υποβαθμίσει σημαντικό τμήμα υδροφορέων της περιοχής (υφαλμύρωση) της γεωργικής δραστηριότητας (νιτρορρύπανση) •Αειφορική διαχείριση των υδατικών και εδαφικών πόρων της περιοχής •Χρήση των ήδη υφιστάμενων υποδομών (γεωτρήσεις, διώρυγες κλπ) •Εφαρμογή της μεθόδου τεχνητού εμπλουτισμού που είχε εφαρμοσθεί σε παλαιότερα προγράμματα / δράσεις. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο τα έργα και δράσεις του τεχνητού εμπλουτισμού στο Αργολικού Πεδίου, σύγκριση αυτών με την υφιστάμενη κατάσταση, και ο προσδιορισμός των κατάλληλων μέτρων αντιμετοόπισης των πιθανών επιπτώσεων στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Περιβάλλον - Δίκαιο και νομοθεσία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.