Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Πεντερίδου, Παρασκευή
Τσαγκαλίδου, Ολυμπία

Η μελέτη των επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων, καθώς επίσης και η προσπάθεια εύρεσης βέλτιστων τρόπων διαχείρισης και επεξεργασίας αυτών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Οι αρνητικές επιδράσεις που έχουν πολλές επικίνδυνες ουσίες στην ανθρώπινη υγεία, είτε άμεσα (μέσω απευθείας έκθεσης), είτε έμμεσα (μέσω του ευρύτερου περιβάλλοντος ή της τροφικής αλυσίδας), κατέστησαν απαραίτητη τη διερεύνηση του τρόπου επίδρασής τους στον ανθρώπινο και γενικότερα σε όλους τους ζώντες οργανισμούς και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων παραγόντων και μεγεθών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση της υπάρχουσας επικινδυνότητας. Η ορθή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων, όπως για παράδειγμα της μείωσης της παραγωγής των επικίνδυνων αποβλήτων με κατάλληλες τροποποιήσεις των παραγωγικών διαδικασιών των βιομηχανιών που τα παράγουν, της ανακύκλωσής τους με στόχο την ανάκτηση πολύτιμων υλικών και την ελαχιστοποίηση του όγκου τους, καθώς επίσης και της ορθής και ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσής τους σε ειδικές εγκαταστάσεις, όπου θα επεξεργαστούν κατάλληλα προτού διατεθούν στο περιβάλλον. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται βασικά στοιχεία σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα, τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους, οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να βασίζεται η διαχείρισή τους, καθώς επίσης καινοτόμες, διαδεδομένες και εφαρμόσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.