Κατασκευή από σκυρόδεμα σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους(τεχνικά έργα, οχετοί, γέφυρες, φρεάτια, αποχέτευση): εργαστηριακός έλεγχος σε σκυρόδεμα μεγάλων έργων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Κατασκευή από σκυρόδεμα σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους(τεχνικά έργα, οχετοί, γέφυρες, φρεάτια, αποχέτευση): εργαστηριακός έλεγχος σε σκυρόδεμα μεγάλων έργων

Χατζηρούφας, Παντελής

Είναι γνωστό ότι η οδός είναι έργο επιφανειακό του εδάφους, που ο περισσότερος όγκος του αποτελείται από εδαφικό υλικό (υποδομή ). Λόγω αυτών χαρακτηριστικών, η οδός αφενός είναι εκτεθειμένη στα ύδατα της βροχής που δέχεται η επιφάνεια της και αφετέρου στα υπόγεια ύδατα που διατρέχουν το υπέδαφος της. Εκτός αυτού, η οδός ως τεχνικό έργο στην επιφάνεια του φυσικού εδάφους, είναι επόμενο να μην προσαρμόζεται, λόγω των λειτουργικών της απαιτήσεων, τελείως στη φυσική μορφή του και έτσι να διακόπτει με το σώμα της υδάτινα ρεύματα και μικρές ή μεγάλες κοιλότητες, όπου σε ώρα μεγάλης βροχόπτωσης συγκεντρώνονται επιφανειακά ύδατα απορροής που πρέπει να διοχετευθούν εγκάρσια προς την οδό μέσα από το σώμα της και από την ανάντη πλευρά προς την κατάντη. Για την εξυπηρέτηση όλων αυτών των αναγκών, προβλέπονται κατασκευές κατάλληλες για την απορροή, περισυλλογή και παροχέτευση των υδάτων αυτών από το σημείο εμφάνισης τους μέχρι ενός σημείου προς τα κατάντη, από όπου συνεχίζουν αυτά τη ροή τους χωρίς να κινδυνεύει το σώμα της οδού. Οι εξαιτίας των υδάτων, κίνδυνοι ζημιών στην οδό συνοψίζονται στους παρακάτω: 1.Διάβρωση και καταστροφή της επιφάνειας της από τα ύδατα της βροχής· 2.Κατολίσθηση των επιχωμάτων της από τα ύδατα, που εισέρχονται στην υποδομή ή από τα ύδατα της βροχής, που δέχεται η επιφάνεια της. 3.Κατολίσθηση του υπεδάφους της οδού που βρίσκεται ακριβώς από κάτω ή του εδάφους που βρίσκεται προς τα ανάντη ( πρανές ορύγματος ). 4.Συγκέντρωση ύδατος από τις ανάντη μισάγγειες και εισχώρηση του μέσα στο σώμα της οδού με συνέπειες καθίζησης, κατολίσθησης ή ακόμα και αποκοπής της συνέχειας της οδού.

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα
Δρόμοι
Κατασκευές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.