Γενικός σχεδιασμός σήραγγας και τελικός προσδιορισμός μέτρων άμεσης υποστήριξης με διεξαγωγή αριθμητικής ανάλυσης = General planning of tunnel and final determination of metres of direct support with conduct of numerical analysis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Γενικός σχεδιασμός σήραγγας και τελικός προσδιορισμός μέτρων άμεσης υποστήριξης με διεξαγωγή αριθμητικής ανάλυσης = General planning of tunnel and final determination of metres of direct support with conduct of numerical analysis

Αθανασέλη, Μαρία
Κιρτικίδου, Σουζάνα

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο τρίτο στάδιο εκπόνησης της μελέτης της σήραγγας Σ5, με αντικείμενο τον γενικό σχεδίασμά της σήραγγας. Ειδικότερα, έχοντας κατά νου τις ήδη υποβληθείσες μελέτες των δύο προηγούμενων σταδίων, ήτοι της έκθεσης εκτίμησης έργου και της γεωλογικής -γεωτεχνικής έκθεσης αξιολόγησης, στην εργασία αυτήν αρχικά προσδιορίζουμε τους κύριους άξονες μελέτης καθώς και τα πιθανά ιδιαίτερα προβλήματα που αναμένονταν να ανακύψουν κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας της σήραγγας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον προκαταρτικό προσδιορισμό των μέτρων άμεσης υποστήριξης με χρήση εμπειρικών μεθοδολογιών και εν συνεχεία αναφερόμαστε στον τελικό προσδιορισμό των μέτρων άμεσης υποστήριξης και μόνιμης επένδυσης με διεξαγωγή αριθμητικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα, για κάθε περιοχή που κρίθηκε ανάγκη ακριβούς επίλυσης πραγματοποιήθηκε μη γραμμική πολυσταδιακή ελαστοπλαστική ανάλυση με μη συζευγμένο νόμο διαρροής (non associated flow rule). Τα στάδια προσομοίωσης αντιστοιχούν στις φάσεις κατασκευής, όπως αυτές εξ αρχής καθορίσθηκαν με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής κατασκευαστικής διαδικασίας, σε ασφαλή πάντα τεχνικά πλαίσια. Αντικείμενο της παρούσης εργασίας αποτελεί επίσης και ο τελικός σχεδιασμός των στομίων της σήραγγας, ήτοι η διαμόρφωση των πρανών εκσκαφής πρόσβασης της σήραγγας και τα πιθανά πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των επικρατουσών εδαφικών συνθηκών. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευστάθειας που διεξήχθη για τις περιοχές αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Σήραγγες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.