Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Έδεσσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Έδεσσας

Ελευθεριάδου, Ευαγγελία

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μέθοδος επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (ΕΕΑΑ). Η μέθοδος αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί στις περισσότερες πόλεις στην Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια θα είναι σχεδόν αποκλειστικά η μέθοδος που θα χρησιμοποιείται. Είναι κατάλληλη για μικρές πόλεις όπως θα αναπτύξουμε παρακάτω στην μελέτη περίπτωσης για την πόλη της Έδεσσας. Η εργασία χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζουμε την μελέτη περίπτωσης για τον Βιολογικό της Έδεσσας ενώ στην δεύτερη ενότητα εξετάζουμε και αναλύουμε την μέθοδο (ΕΕΑΑ). Στο 1 ° κεφάλαιο που αποτελεί την εισαγωγή παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης για τον Βιολογικό Καθαρισμό της Έδεσσας. Στο 2° κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των μονάδων της προκαταρκτικής επεξεργασίας που αποτελείται από την εσχάρωση, την εξάμμωση - λιποσυλλογή, τη μέτρηση παροχής και την υποδοχή βοθρολυμάτων. Στο 3υ κεφάλαιο που αποτελεί και το κύριο τμήμα της εργασίας μας παρουσιάζεται βιολογική επεξεργασία, όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην βιολογική απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου, καθώς και την επιλογή των βακτηριδίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίζονται στις εγκαταστάσεις (ΕΕΑΑ). Το 4° κεφάλαιο ασχολείται με τις βασικές μεθόδους απολύμανσης δηλαδή της χλωρίωσης - αποχλωρίωσης, της οζόνωσης και της χρήσης ακτινοβολίας UV. Στο 5υ κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των κυριότερων μεθόδων πάχυνση ς και αφυδάτωσης της λάσπης. Τέλος στο 6° κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες περιβαλλοντικές οχλήσεις από (ΕΕΑΑ) και προτείνονται μέθοδοι αντιμετώπισής τους. Στη πρώτη ενότητα αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία για την πόλη της Έδεσσας όπως πληθυσμός και τοποθεσίες που αναμένονται να διαθέσουν τα αστικά απόβλητά τους στον Βιολογικό καθαρισμό Έδεσσας. Δίνεται λεπτομερής χάρτης της πόλης. Τέλος δίνονται πίνακες μετρήσεων από διάφορα ανόργανα χημικά στοιχεία και δεικτών όπως BOD (οργανικό φορτίο) και COD (δείκτης αιωρούμενων σωματιδίων)

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα, Οικιακά
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.