Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Ελευθεριάδης, Παύλος

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία βιβλιογραφική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης, αλλά και των διαφόρων θεμάτων που επισείονται αυτή της διαδικασίας. Παρακάτω, περιγράφονται διάφορες μέθοδοι χρηματοοικονομικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, καθώς και επεξηγείται ο ρόλος και η χρησιμότητά τους στην διοικητική λειτουργία μίας επιχείρησης και στην λήψη αποφάσεων. Ακόμη, αναφέρονται γενικές αρχές και παραδοχές που πρέπει να ακολουθούνται στη χρηματοοικονομική ανάλυση, καθώς και η σημαντικότητα των αριθμοδεικτών σε αυτές τις αναλύσεις. Επίσης, γίνεται μία προσπάθεια ανάλυσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης των παρακάτω δύο (2) επιχειρήσεων εμπορίας αυτοκινήτων για τα τελευταία τρία (3) έτη: Skoda I & Α Γιαννίρη Α.Ε και Φ.Δαμουλής Α.Ε. Θα γίνει μία προσπάθεια να δοθούν κάποιες πληροφορίες βάσει των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, μέσω της ανάλυσης κάποιων βασικών αριθμοδεικτών όπως για παράδειγμα των αριθμοδεικτών γενικής και ειδικής ρευστότητας, ταμειακής ρευστότητας, ειδικής ρευστοποίησης κ.α. Οι πληροφορίες που θα εξαχθούν θα έχουν σχέση με την ρευστότητα, την δραστηριότητα, την αποδοτικότητα, τις δαπάνες λειτουργίας, την διάρθρωση κεφαλαίων και βιωσιμότητας, καθώς και την επενδυτική ικανότητα των επιχειρήσεων. Αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές, διότι θα βγουν πολύτιμα συμπεράσματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κάθε επιχείρηση και συνεπώς θα επιτευχθεί και ο σκοπός της παρούσης εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.