Αξιολόγηση μετρήσεων οργάνων πριν από την έμφραξη του φράγματος Μεσοχώρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αξιολόγηση μετρήσεων οργάνων πριν από την έμφραξη του φράγματος Μεσοχώρας

Μορφίδης, Παρασκευάς

Η εργασία αυτή αποτελείται από τα δυο κύρια μέρη στο θεωρητικό Μέρος και στο πρακτικό Μέρος, Το Θεωρητικό Μέρος έχει χωριστεί σε τρία τμήματα. Στο πρώτο γίνεται μια αναφορά στα είδη φραγμάτων και στη προσοχή που απαιτείται στα θέματα ασφαλείας των έργων αυτών. Στο δεύτερο και τρίτο μέρος, διαχωρίζονται οι εργασίες και οι μελέτες σε θέματα ασφαλείας, σε δύο μεγάλες ενότητες. Πριν και μετά την έμφραξη λιθόρριπτων φραγμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μεγάλα λιθόρριπτα φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος καθώς το Πρακτικό Μέρος της εργασίας αναλύει τις μετρήσεις οργάνων σε φράγμα τέτοιου τύπου. Πιο συγκεκριμένα το Πρακτικό Μέρος χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο γίνεται μια συνοπτική αναφορά των χαρακτηριστικών της περιοχής και του φράγματος και παρουσιάζεται η γενική αποτύπωση των οργάνων μέτρησης. Στο δεύτερο καταγράφονται λεπτομερείς περιγραφές των οργάνων μέτρησης και των τεχνολογιών που αυτά χρησιμοποιούν καθώς επίσης και οι μετρήσεις που μας δίνουν. Οι μετρήσεις παρίστανται γραφικά και στο τέλος παρουσιάζονται τα επί μέρους συμπεράσματα και η αξιολόγηση των μετρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φράγματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.