Καταγραφή γεωτρήσεων της περιοχής του Ανατολικού με τη βοήθεια γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Καταγραφή γεωτρήσεων της περιοχής του Ανατολικού με τη βοήθεια γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών

Τσιτσίντα, Αλεξάνδρα

Η γεωγραφική πληροφορία είναι μία πληροφορία για περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από κάποιες ιδιότητες και από μία θέση στο χώρο σε σχέση με ένα γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων. Ένας άλλος ορισμός είναι ο ακόλουθος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) (Geographical Information Systems, G.I.S.) είναι συστήματα τα οποία δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση των πραγμάτων (συνθήκες, περιστάσεις), τις ιδιότητες και τις αμοιβαίες σχέσεις των παραγόντων οι οποίοι συνδυάζονται σε μία γεωγραφική περιοχή. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό τους είναι αυτό του χρόνου. Η επεξεργασία τέτοιων πληροφοριών απαιτεί τη συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση, μεταφορά, ολοκλήρωση, ανάλυση και εμφάνιση η παρουσία τους. Ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει αυτή την επεξεργασία καλείται Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) αλλά μπορεί να ονομαστεί και σύστημα Γεο-Πληροφοριών (Geo-Information System), Σύστημα Πληροφοριών του Χώρου (Spatial Information System) ή Σύστημα Γήινων Πληροφοριών (Land Information System). Εδώ πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ δεδομένων και πληροφοριών. Τα δεδομένα συντίθενται από παρατηρήσεις, μετρήσεις, τις καταγραφόμενες ιδιότητες των αντικειμένων, οι οποίες πάρθηκαν δίχως να ληφθούν υπόψη πιθανές εφαρμογές, και από μόνες τους μπορούν να μην έχουν σημασία. Από αυτά τα δεδομένα μπορούν να προέλθουν άμεσα ή έμμεσα οι πληροφορίες. Πληροφορία είναι η γνώση ενός συστήματος αντικειμένου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία πορεία για τη λήψη αποφάσεων ή σε μία χρήση επικοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Γεωτρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.