Μετασχηματιστές και στοιχεία υποσταθμών 150 kV

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Μετασχηματιστές και στοιχεία υποσταθμών 150 kV

Θεοφιλόπουλος, Κωνσταντίνος

Η εργασία αυτή έχει ως, στόχο να εξετάσει τους ΜΣ 150/20 kV καθώς και κάποια βασικά στοιχεία των υποσταθμών 150/20 kV. Πέρα από την τεχνική περιγραφή των ΜΣ και των υπολοίπων στοιχείων των ΥΣ, έμφαση δόθηκε στην προστασία και στην ρύθμιση της τάσης. Η εργασία έχει χωριστεί σε 6 μέρη: Το πρώτο μέρος, χωρισμένο σε 7 κεφάλαια, περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των ΜΣ αυτών, ορισμένα κατασκευαστικά στοιχεία και τις δοκιμές στις οποίες αυτοί υποβάλλονται. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει 5 κεφάλαια, εξετάζονται οι διακόπτες ισχύος SF6, οι ΜΣ μέτρησης, οι αποζεύκτες και τέλος γίνεται μια σύντομη αναφορά στην διάταξη των στοιχείων αυτών σ’ έναν υποσταθμό. Στο τρίτο μέρος, χωρισμένο σε 4 κεφάλαια, εξετάζονται τα μέσα προστασίας όπως οι απαγωγείς τάσεων, οι ηλεκτρονόμοι υπερρευμάτων, υπερτάσεων, διαφορικής προστασίας, Buchholz και διάφορα συστήματα απαραίτητα στην προστασία ΜΣ όπως το σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού και το σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας τυλιγμάτων. Στο τέταρτο μέρος, το οποίο αποτελείται από 3 κεφάλαια, εξετάζεται η ρύθμιση της τάσης των ΜΣ με off load και on load tap changer και περιγράφεται το σύστημα αντιστάθμισης της πτώσης τάσης. Τα 3 κεφάλαια του πέμπτου μέρους, αναφέρονται στον υπολογισμό των επιδράσεων των ρευμάτων βραχυκύκλωσης καθώς και στην θερμική επίδραση στους αγωγούς και στον εξοπλισμό. Κρίθηκε σκόπιμο, για πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος να παρατεθούν στο έκτο μέρος της εργασίας τα σχετικά με τα παραπάνω πρότυπα της IEC, οι προδιαγραφές της ΔΕΗ για τους ΜΣ 150 / 20 kV, διάφοροι πίνακες που αναφερονται κυρίως στις αποστάσεις ασφαλείας και μονογραμμικά σχέδια υποσταθμών 150/20 kV.

Thesis
NonPeerReviewed

Κυκλώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.