Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: ανάλυση, σύγκριση με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο: προβλήματα και προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: ανάλυση, σύγκριση με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο: προβλήματα και προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής τους

Τσιάρα, Σταματία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση και ανάλυση των βασικών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αλλά και τη σύγκρισή τους με τις Ελληνικές Λογιστικές Αρχές οι οποίες ίσχυαν μέχρι τα τελευταία χρόνια. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι κάτι καινούριο για τα ελληνικά οικονομικά δεδομένα και σχετικά άγνωστο. Για το λόγο αυτό, στόχος της εργασίας είναι η πληρέστερη εξοικείωση των αναγνωστών, κατά κύριο λόγο, με τη θεωρητική πλευρά των προαναφερθέντων προτύπων, όπως αυτά θεσπίζονται από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Θα γίνει αναφορά, στο Ίδρυμα των Επιτροπών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - I Ε Δ Λ Π ( International Accounting Standards Committee Foundation - I A S C F ), και στο έργο και τους σκοπούς του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - Σ Δ Λ Π (International Accounting Standards Board - I A S B ). Παράλληλα, θα αναφερθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή των Διεθνών Λογιστικών προτύπων οι επιπτώσεις και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή την εφαρμογή, ενώ θα παρουσιασθούν τα διάφορα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, όπως και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας αυτής .

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.