Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η πώληση

Εγρέ, Μαλαματή

Στην παρακάτω εργασία αναφέρονται και αναλύονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με την «πώληση». Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο ορισμός της πώλησης και γίνεται μια διάκριση από άλλες συμβάσεις. Στο δεύτερο αναφέρεται η μορφολογία της πώλησης. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο τονίζονται οι υποχρεώσεις του πωλητή και του αγοραστή κατά τη σύναψη της πώλησης. Στο πέμπτο γίνεται λόγος για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δύο συμβαλλομένων. Στο έκτο αναλύεται η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και για έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων. Στο έβδομο γίνεται λόγος για την πώληση γένους και την πώληση ακινήτου. Στο όγδοο γίνεται ανάλυση για τα είδη πώλησης και για την ανταλλαγή. Ακόμη, ακολουθεί το παράρτημα του Αστικού Κώδικα αναφερόμενο στην πώληση και η βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Αστικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.