Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Φ.Π.Α.

Κεντζιόπουλος, Στυλιανός

Η Ελλάδα με την πράξη προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές κοινότητες, η οποία κυρώθηκε με το Ν.945/1979 και ισχύει από 1-1-1981, ανέλαβε την υποχρέωση να εναρμονίσει την έμμεση φορολογία της προς την αντίστοιχη φορολογία των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με την εφαρμογή του κοινού συστήματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, αρχικά από 1-1-1984, με την πιο πάνω πράξη προσχώρησης και κατά παράσταση από 1 -1 -1986 και 1-1-1987. Ανεξάρτητα όμως από την πιο πάνω υποχρέωση, η εισαγωγή του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα επιβάλλεται και για τους εξής λόγους: Α) Άσκηση δικαιότερης και απλούστερης φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής. Β) Μείωση του οικονομικού, κοινωνικού και δημοσιονομικού κόστους της φορολογίας. Έτσι λοιπόν έχουμε την εισαγωγή του κοινοτικού συστήματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που εφαρμόζεται από την 1 -1 -3987 με το Ν. 1642/1986.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.