Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Μισαηλίδου, Αναστασία

Η σύνταξη της παρούσας εργασίας είχε σαν σκοπό να παρουσιαστούν τα σημαντικότερα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που επηρεάζουν τα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και οι κυριότερες διαφορές από την εφαρμογή τους για πρώτη φορά όπως αυτές εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι πως οι επιπτώσεις στα μεγέθη των τραπεζών είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις όπως αυτές εμφανίζονται την 31η Δεκεμβρίου 2004 και αποτυπώνουν την επίδραση μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι αποκλίσεις είναι περιορισμένες. Στην AlphaBank η σημαντικότερη μεταβολή εντοπίζεται στα ίδια κεφάλαια του ομίλου τα οποία με τα ΔΛΠ εμφανίζουν μείωση κατά 364 εκατ. ευρώ εξαιτίας κυρίως της αποτύπωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της τράπεζας. Στην EFG Eurobank Ergasias η μετάβαση στα ΔΛΠ προκάλεσε τη συρρίκνωση κατά 7.6% των κερδών του 2004. ενώ αντίθετα τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σημαντικά, κατά 162 εκατ. ευρώ. Οι μικρότερες μεταβολές σημειώθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς με σημαντικότερη την ενίσχυση των συνολικών ίδιων κεφαλαίων κατά 54,5 εκατ. ευρώ και τη μικρή μείωση των κερδών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.